Mistrzostwa Regionu

Otwarte Mistrzostwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego w Golfie
pod Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego już w najbliższy weekend.

START o godz 11:00 !

 


REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW:

TERMIN i MIEJSCE TURNIEJU
27-28 WRZEŚNIA 2104r Tatfort Golf Club ul. KOCIEWSKA 30A, 87-100 TORUŃ

UPRAWNIENI DO GRY

Limit Hcp - 36,0
Organizator ma prawo przyznania do 3 „dzikich kart" na grę w każdym z turniejów. Limit graczy w każdym z turniejów - 42 zawodników, przy czym kryterium uczestnictwa będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: golf@tatfort.pl; telefonicznie: 56 6550628 lub osobiście w recepcji klubu.
Opłatę należy uiścić przed turniejem w recepcji klubu lub na konto organizatora.
Koszt uczestnictwa (160zł) obejmuje:
Grę w turnieju - 36 dołków
Prawo do uczestnictwa w imprezie po zakończeniu turnieju.
Poczęstunek podczas dni turniejowych.

LISTA STARTOWA
Planowane zamknięcie listy startowej nastąpi 20 minut przed rozpoczęciem turnieju.
Zawodnikom którzy dokonali płatności i nie znaleźli się na liście startowej turnieju opłata turniejowa zostanie zwrócona przelewem na konto w terminie 7 dni po zakończeniu turnieju.

KATEGORIE I RODZAJ ROZGRYWEK
Turniej będzie rozgrywany w kategorii netto STB i brutto (obowiązuje zasada brutto przed netto, czyli w przypadku gdy kategorię brutto i netto wygra ta sama osoba, pierwsze miejsce w kategorii netto przyznane zostanie zdobywcy 2 miejsca w kategorii netto).
Zwycięzcami zostaną osoby z najlepszym wynikiem brutto i netto po zakończeniu rundy turnieju. W przypadku remisu na podium w kategorii brutto zostanie rozegrana dogrywka w systemie „nagłej śmierci" na dołkach 1,2,8 i 9. (w tej kolejności). W przypadku remisu pierwsze miejsce kategorii netto zostanie przyznane osobie z niższym HCP. Kategoria netto jest rozgrywana według HCP Polskiego Związku Golfa. Jeśli zawodnik nie posiada ważnej karty HCP może brać udział w rozgrywkach lecz będzie liczył się tylko w klasyfikacji brutto.


REGUŁY I ETYKIETA
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa przyjętymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.
Podczas rund turniejowych, obowiązuje absolutny zakaz nadużywania alkoholu na polu w trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji.

TEE:
- kobiety i juniorzy do lat 12: czerwone
- pozostali: żółte.

NAGRODY
W turniejach kategorie brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce w kategorii brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię netto. W takich przypadkach, nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w klasyfikacji netto. Na podium nie może stanąć jedna osoba w dwóch kategoriach. Nagrody będą przyznawane przynajmniej za I, II i III miejsca netto i brutto.

CZAS ROZPOCZĘCIA GRY
Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet.
Obowiązkiem gracza jest sprawdzenie godziny swojego startu.
Aktualnym czasem turnieju jest czas w posiadaniu startera. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

OPÓŹNIANIE GRY, WOLNE TEMPO GRY
Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position") w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position" w przypadku braku okoliczności uzasadniających opóźnienie, grupie będzie mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy - 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z zespołów przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę. Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:
- pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne
- drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne
- trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja

ZAWIESZENIE GRY ZE WZGLĘDU NA ZŁĄ POGODĘ
Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 18 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (9 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą dokończyć dołek lub przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
- natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
- przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny
- wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny

ZDAWANIE I ODBIÓR KART WYNIKÓW
Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

DYSKWALIFIKACJE
Każdy gracz, który nie pojawi się na starcie o wyznaczonej godzinie lub nie ukończy rundy zostanie zdyskwalifikowany.


UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) są zabronione. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru.

WÓZKI GOLFOWE ELEKTRYCZNE
Wózki elektryczne oraz melexy są dozwolone.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
Komitet turniejowy wyda reguły lokalne podczas wszystkich turniejów.
W przypadku gdzie członek komitetu turniejowego jest powiązany z daną sytuacją. Ta osoba nie będzie uczestniczyła w rozstrzygnięciu reguł, jako członek komitetu turniejowego. Komitet to: Członek Zarządu Klubu, Head Pro, Kapitan Klubu

 Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK